DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ชั้น ๙ อาคาร สป.แจ้งวัฒนะ โดยวิธีคัดเลือก
Added on July 19, 2019
354.03 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพ ส่วนคุณภาพและความปลอดภัย โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (รป.นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on July 19, 2019
328.01 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินขัด STONE SET No.H70A45N สำหรับใช้กับเครื่อง BORING MACHINE ตราอักษร Sunnen รป. ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on July 18, 2019
353.08 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องผสมดินขับ ขนาด ๑๐๐-๑๒๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ๑ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก
Added on July 18, 2019
330.16 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตต้นแบบ Tail Section และ Direct Part จรวด DTI-2 ระยะยิง ๑๐ กม.
Added on July 12, 2019
165.67 Kb
ประกาศสถาบันเเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคและระบบสารสนเทศ รป.ลพบุรี ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ,จ้างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคและระบบสารสนเทศ รป.ลพบุรี ซ่อมแซมขดลวดคอยล์รอกไฟฟ้า และ เครื่องพิมพ์เอกสารในงานระบบสารสนเทศ ,จ้างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคและระบบสารสนเทศ รป.ลพบุรี ซ่อมแซมวิทยุสื่อสารสำหรับงานระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on July 11, 2019
480.49 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสง เสียง ความร้อน และคุณภาพ) ณ อาคาร สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on July 10, 2019
308.45 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างรถ Bomb Trailer ขนย้ายวัตถุระเบิด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on July 09, 2019
609.26 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ตามวงรอบ (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๗๘๒๑ นครสวรรค์) สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on July 10, 2019
329.12 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารวิชาการป้องกันประเทศ (DTAJ) ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on July 10, 2019
341.60 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap