DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบแสดงผลทางยุทธวิธี (BMS) และระบบนำทาง (Navigation) บนรถฐานยิง และรถควบคุมสั่งการ DTI-1G สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G (D1.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on March 26, 2019
1.34 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีผลิตดินขับและสารเคมีเบ็ดเตล็ด สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on March 26, 2019
1.45 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบแสดงผลทางยุทธวิธี (BMS) และระบบนำทาง (Navigation) บนรถฐานยิงและรถควบคุมสั่งการ DTI-1G สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G (D1.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Added on March 19, 2019
1.43 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมอเตอร์สำหรับประเมินชีปนวิถีภายในสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on March 18, 2019
331.21 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on March 18, 2019
306.48 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องโดยสารและกระบะบรรทุกของรถหกล้อติดเครนพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on March 05, 2019
329.94 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบปรับอากาศและชิลเลอร์
Added on March 01, 2019
304.65 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอรูปแบบโครงสร้างและรูปแบบแนวทาง การจัดการงาน ของหน่วยพัฒนาธุรกิจ และหน่วยธุรกิจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
Added on February 27, 2019
382.61 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยชนิด Advance Persistent Threat (APT) สำหรับค่าครุภัณฑ์ ส่วนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on February 27, 2019
370.65 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานงานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Solidworks จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on February 26, 2019
315.24 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap