หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

พลเอก สมชาย ยังพิทักษ์

พลเอก วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์คณะกรรมการตรวจสอบ


นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
กรรมการตรวจสอบ

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการตรวจสอบ

นางวัชรา มณีปกรณ์
กรรมการตรวจสอบ

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
กรรมการตรวจสอบ

นาวาอากาศเอก กิตติพงศ์ ทองศาสตร์
เลขานุการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตามการวิจัยและพัฒนาตามยุทธศาสตร์


พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานอนุกรรมการ

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
อนุกรรมการ

ดร.สิทธิกร ลาภาพงษ์
อนุกรรมการ

พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี ศ.ดร.วินัย จันทร์เปล่ง
อนุกรรมการ

พลเอก อาวุธ เอมวงศ์
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี ภาณุ อดทน
อนุกรรมการ

นางศิริพร วัยวัฒนะ
อนุกรรมการ

พลโท ดร.สุภมนัส ภารพบ
อนุกรรมการ/เลขานุการ

พลตรี ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล


นายบุญญรัตน์ ดวงรัตน์
ประธานอนุกรรมการ

พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน
อนุกรรมการ

นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์
อนุกรรมการ

นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัตจะเสรี
อนุกรรมการ

พลเอก ไมตรี เตชานุบาล
อนุกรรมการ

นาวาอากาศเอก นรินทร์ อรัญพูล
อนุกรรมการ

พันเอก วิทวัส สุขยางค์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมาย


นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานอนุกรรมการ

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
อนุกรรมการ

นายวรัชญ์ เพชรร่วง
อนุกรรมการ

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวนิชกุล
อนุกรรมการ

นายเพิ่มสิน วิชิตนาค
อนุกรรมการ

พลตรี ศรายุทธ กลิ่นมาหอม
อนุกรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามงานวิจัยและการทดลองใช้งาน


พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
ประธานอนุกรรมการ

พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร
รองประธานอนุกรรมการ

พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ
อนุกรรมการ

พลเอก อุดม พูลสวัสดิ์
อนุกรรมการ

พลเอก ศุภชัย ภิรมย์ภักดี
อนุกรรมการ

พลเอก สายัณห์ บุญแต่ง
อนุกรรมการ

พลอากาศโท ยุทธชัย วัชรสิงห์
อนุกรรมการ

พลตรี ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
อนุกรรมการ

พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร
อนุกรรมการ

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา
อนุกรรมการ

พันเอก วุฒิไกร พิบำรุง
อนุกรรมการ/เลขานุการ

พันเอก ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานอนุกรรมการ

นางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์
อนุกรรมการ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
อนุกรรมการ

นางสาวเอมอร รุจิภัทรมงคล
อนุกรรมการ

ดร.จารุวรรณ เป็งมล
เลขานุการ

นางสาวรัตน์รวี โภคฐิติยุกต์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap