หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจ
ผอ.สทป. ประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของสถาบันอย่างมีธรรมาภิบาล

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)


Defence Technology Institute's Declaration on Honesty, Moral Integrity, Operation Transparency and Misbehavior Policies
Defence Technology Institute's Declaration on Honesty, Moral Integrity, Operation Transparency and Misbehavior Policies 


การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap