หน้าแรก >> สื่อเผยแพร่ รายงานงบการเงิน
รายงานงบการเงิน
ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 61 รายเดือน ประจําเดือน ก.ย.61
ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 61 รายเดือน ประจําเดือน ก.ย.61 (รอบ 1 ปี ประจำปี 2561)ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 62 รายเดือน ประจําเดือน มี.ค.62
ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 62 รายเดือน ประจําเดือน มี.ค.62 (รอบ 6 เดือน)


รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap