หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
previous 1 2 3 next
บทวิเคราะห์ : ขีดความสามารถอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) ที่มีขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดดเด่นในหลายส่วน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศตะวันตก
และสหรัฐอเมริกาในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในเอเชีย-แปซิฟิก ...
บทวิเคราะห์ : ยุทธศาสตร์การอุตสาหกรรมอาวุธและการป้องกันประเทศของสิงคโปร์ : ที่มาและที่ไป
บทวิเคราะห์นี้เป็นเนื้อหาทางวิชาการที่นำเสนอคุณลักษณะทางสังคม การเมือง การทหาร ด้วยการให้รายละเอียดประวัติความเป็นมาของกองทัพ และการวิเคราะห์ปัจจัยผู้นำการเมืองและการทหารที่มีต่อยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ...

บทวิเคราะห์: ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
เมื่อตัวเลขจำนวนอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น จำนวนเหตุการณ์ที่บุคคลทั่วไปใช้อากาศยานไร้คนขับบินเข้าสู่พื้นที่หวงห้ามก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว จากเหตุการณ์ที่มีผู้นำอากาศยานไร้คนขับลอบลงจอดบนหลังคาอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ... บทวิเคราะห์: วิกฤตการณ์ ด้านพลังงาน สู่พลังงานทางเลือก เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของไทย
               พลังงานมีความสำคัญกับมนุษย์เรามาก และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่จะอยู่ในรูปของพลังงานขั้นสุดท้าย หรือ Secondary Energy ซึ่งก็คือพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ปรับปรุง ให้อยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น เมื่อเวลาผ่านไป ประชากรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้คนเรามีอายุยืนขึ้น สังคมเมืองก็ขยายตัวมากขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคการคมนาคมขนส่ง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการทำให้มนุษย์เราต้องบริโภคทรัพยากรของโลกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป อย่างเชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น และสิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก เช่น CO2 CH4 N2O HFC PFC และ SF6 อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ อีกมากมาย ...

บทวิเคราะห์: การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อความปลอดภัย
อากาศยานไร้คนขับ (UAV/UAS) ได้กลายเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีลักษณะเป็น dual use กล่าวคือ สามารถใช้งานได้ทั้งในทางทหารและทางพลเรือน อัตราการเจริญเติบโตจึงเป็นอย่างรวดเร็ว โดยในเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คาดกันว่าการลงทุนกับอากาศยานไร้คนขับจะสูงถึง 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจำนวนอากาศยานไร้คนขับที่ขายได้จะสูงถึง หนึ่งล้านสี่แสนหน่วยภายในปี ค.ศ. 2025  ...

เทคโนโลยีต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องสำหรับภารกิจเคลียร์เส้นทาง
เทคโนโลยีการต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องสำหรับภารกิจการเคลียร์เส้นทาง
ตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 โลกได้เข้าสู่สงครามอสมมาตร (Asymmetric Warfare) ซึ่งคู่สงครามมีศักยภาพทางสงครามต่างกันอย่างเทียบไม่ได้ ฝ่ายที่ด้อยกว่าจึงหันไปใช้ “ระเบิดแสวงเครื่อง” เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการทำลายฝ่ายที่เหนือกว่า ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องจึงมีการวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ระบบส่งกำลังร่วมทางอากาศความแม่นยำสูง (Joint Precision Airdrop System, JPADS)
จากที่เคยกล่าวกันว่าการส่งกำลังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนหลังเป็นหลักแนวความคิดในการปฏิบัติจะมุ่งเน้นที่การสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์ให้สามารถดำรงสภาพและบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย แต่ปัจจุบันในสภาพแวดล้อมของสงครามการต่อต้านการก่อการร้าย (Global War on Terrorism)ปฏิบัติการส่งกำลังต้องดำเนินการในลักษณะของปฏิบัติการรบมากขึ้น เพราะนอกจากจะต้องรบกับระยะทางและเวลาแล้ว ปฏิบัติการส่งกำลังยังต้อง “เอาชนะ” กำลังข้าศึกที่หันมาเลือกระบบการส่งกำลังที่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งวิธีการที่ใช้มีตั้งแต่การใช้ระเบิดแสวงเครื่อง การซุ่มโจมตี หรือแม้แต่การเข้าตีที่ตั้งทางการส่งกำลัง ด้วยเหตุนี้การส่งกำลังทางอากาศจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบัน การส่งกำลังทางอากาศมีประวัติมายาวนาน

บทวิเคราะห์ : การใช้เทคโนโลยีตรวจจับได้ยาก เพื่อพัฒนาศักยภาพเรือรบไทย

การใช้เทคโนโลยีตรวจจับได้ยาก เพื่อพัฒนาศักยภาพเรือรบไทย

ปัจจุบันเทคโนโลยีตรวจจับได้ยาก (Stealth) นั้นได้ถูกนำมาใช้ในทางด้านการทหารมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะทางด้านอากาศยานและเรือรบ ตามหลักการทำสงครามทางเรือนั้นจะให้ความสำคัญต่อการตรวจจับและพิสูจน์ทราบฝ่ายตรงข้ามให้ได้ก่อนที่ฝ่ายตนจะถูกตรวจจับและพิสูจน์ทราบฝ่ายได้ เพื่อชิงความได้เปรียบและความอยู่รอดของฝ่ายตนเอง ด้วยผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลอันมีมูลค่ามหาศาลของประเทศที่ติดกับทะเล ดังนั้นกำลังทางเรือ/ศักยภาพของเรือรบแห่งกองทัพเรือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้ได้มีความพยายามในการพัฒนาศักยภาพ/อำนาจแห่งกองทัพเรือในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีตรวจจับได้ยากมาพัฒนาขีดความสามารถของเรือรบของประเทศตนเอง ทั้งการพัฒนาหรือจัดหาเรือรบที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับยากเข้าประจำการในกองทัพเรือมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็ได้มีการต่อเรือ หรือจัดหาเรือประเภทนี้เข้าประจำการแล้ว เช่น สิงคโปร์ มีเรือฟริเกตชั้น Formidable? เวียดนาม มีเรือฟริเกต ชั้น Gepard? มาเลเซีย มีเรือ NGPV ชั้น Meko 100 และพม่า มีเรือฟริเกต ชั้น UMS Kyansittha? เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มในอนาคตกองทัพเรือของไทยคงจะต้องมีการพัฒนาหรือจัดหาเรือรบที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับได้ยากเข้าประจำการเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีตรวจจับได้ยากนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว แต่ยังเป็นเรื่องที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในวงที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการนี้ผู้เขียนจึงขอเสนอเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีในภาพกว้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีตรวจจับได้ยากสำหรับเรือรบ เพื่อการใช้เทคโนโลยีนี้กับเรือรบของไทยบทวิเคราะห์ : การสังหารหมู่ในซีเรียด้วยอาวุธทำลายล้างสูงกับบทบาทการกำจัดอาวุธเคมีขององค์การห้ามอาวุธเคมี (OPCW)

การนำอาวุธทำลายล้างสูงมาใช้ในทางทหาร
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความต้องการสิ่งจำเป็นในชีวิตที่มีมากกว่าปัจจัย 4 ดังนั้นมนุษย์ในอดีตนอกจากจะแย่งชิงอาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ยารักษาโรค ตลอดจนคู่ของตัวเองแล้วยังต้องการสิ่งปรุงแต่งทางอารมณ์เพื่อตอบสนองประสาทสัมผัสทั้ง 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) อีกมากมาย ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีการแย่งชิงวัตถุเหล่านั้นให้ได้ตามความต้องการของตน ในเบื้องต้นอาจใช้กำลังกายแย่งชิงกันเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ หากสู้ไม่ได้ก็จะใช้เครื่องทุ่นแรง อาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่มีวิวัฒนาการมาตามลำดับ มนุษย์มีสมองที่มีระบบการคิดอย่างเป็นตรรกะ มีความสามารถในการจดจำที่ดี มีการบันทึกและทดลองอย่างมีเหตุผลจนได้อาวุธที่ซับซ้อนมากขึ้น สารพิษหรือสารสังหาร (Lethal Agents) จัดว่าเป็นอาวุธประเภทหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในการกำจัดศัตรูตั้งแต่ครั้งโบราณหลายพันปีมาแล้ว การใช้สารสังหารในสมัยนั้น ได้แก่ การใช้ลูกดอกอาบยาพิษ การวางยาพิษ เป็นต้น


เทคโนโลยีเก้าอี้นิรภัยในรถลำเลียงพล

ยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จชต. ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอาวุธปืนและขนาดเล็กรวมถึงระเบิดแสวงเครื่องที่กลุ่มก่อความไม่สงบใช้เป็นเครื่องมือหลักในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ลอบดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ?ในแต่ละปีมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่สูญเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก จากการถูกลอบโจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่อง ในขณะที่กำลังเดินทางอยู่บนยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางทหารและตำรวจ เช่น V-100 REVA 8x8 หรือรถยนต์พาณิชย์ดัดแปลงเพื่อใช้ในภารกิจทางทหาร ซึ่งที่ผ่านกลุ่มก่อความไม่สงบได้เพิ่มความพยายามในการสร้างความเสียหายด้วยการเพิ่มน้ำหนักของสารระเบิดเพื่อทวีอำนาจในการทำลายให้สูงมากยิ่งขึ้น ? ...


จรวดนำวิถีต่อสู้รถถัง

ความพยายามที่จะเอาชนะรถถังซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในสนามรบนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาวัตถุระเบิดที่สามารถทะลุทะลวงเกราะที่หนาและก่อให้เกิดความเสียหายภายในได้ ความก้าวหน้าที่สำคัญในเทคโนโลยีจรวดตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานั้นก่อให้เกิดการพัฒนาจรวดนำวิถีต่อสู้รถถังในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีจรวดนำวิถีต่อสู้รถถังนั้นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องความหลากหลายของการออกแบบเพื่อให้สามารถติดตั้งใช้งานกับเฮลิคอปเตอร์ ยานรบทางบก หรือใช้เป็นอาวุธประทับบ่าก็ได้ ในขณะที่การปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถานและอิรักนั้นจะมีภารกิจต่อสู้รถถังที่ค่อนข้างน้อยก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความขัดแย้งในอนาคตนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบกับยานรบติดเกราะที่มีอย่างแพร่หลาย หลายๆ ประเทศในโลกต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสงครามยานเกราะในระดับใหญ่ ?...


เทคโนโลยีพลังงานลม เพื่อการทหารไทย

ในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมานี้ ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ?และการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงน้ำมัน ทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสนใจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทนกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งพลังงานนี้เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหมด และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อโลกอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในหลายทางเลือก คือ พลังงานลม ที่มาจากธรรมชาตินั่นเอง สำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานได้พยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคตของประเทศ โดยในปี 54 คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานถึง 99,838 Ktoe และมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2555 ? 2564 ได้กำหนดกรอบแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยกำหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นเป็น 25% ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด ภายใน 10 ปี ?...


หมู่เกาะเซนกากุ เตียวหยู หรือเตียวหยูไท่ พื้นที่อ้างสิทธิ์ในทะเลจีนตะวันออก: กรณีพิพาทที่เปราะบาง

บทบาทของจักรวรรดินิยมของประเทศญี่ปุ่นในช่วงก่อนและขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียแปซิฟิกเป็นที่ทราบกันดีในบันทึกหน้าประวัติศาสตร์โลกว่ามีความโหดร้ายต่อพลเรือนโดยเฉพาะสตรีในขณะที่กองทัพของจักรพรรดิญี่ปุ่นได้กรีฑาทัพเข้าไปในประเทศคู่สงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการสังหารหมู่ที่นานกิง1 ?(ค.ศ.1937) การบังคับให้สตรีท้องถิ่นตอบสนองความต้องการทางเพศของทหารญี่ปุ่นอย่างทารุณในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ?ซึ่งยังเป็นความขัดแย้งในความรู้สึกหวาดกลัวและเกลียดชังจากประชาชนของประเทศเหล่านั้นที่มักจะปะทุอย่างรุนแรงเมื่อผู้นำประเทศญี่ปุ่นคนใดก็ตามเดินทางไปคารวะดวงวิญญาณวีรบุรุษสงครามของญี่ปุ่นที่ศาลเจ้ายาสุกุนิ2 โดยศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเมจิใน ค.ศ.1869 เป็นสถานที่จารึกเกียรติคุณและคุณงามความดีของทหารและพลเรือนญี่ปุ่นที่เสียสละชีวิตในการรับใช้ประเทศและเทอดพระเกียรติองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่สงครามโบชิน (Boshin War) ค.ศ.1867 จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน ค.ศ.1945 โดยมีวีรชนผู้สละชีวิตทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านคน และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือผู้นำทางทหารญี่ปุ่นจำนวน 14 คนที่ถูกตัดสินหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าเป็นอาชญากรสงครามนั้นก็ได้ถูกจารึกชื่อในศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ...


Hydrogen Fuel Cell เทคโนโลยีพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่

เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน หรือที่เรียกว่า Hydrogen Fuel Cell นั้น เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นตัวกลางในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงด้วยกระบวนการออกซิเดชั่นทางเคมี (Chemical Oxidation) ได้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ เช่น พลังงานกล และพลังงานความร้อน จึงสามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ หรือเครื่องยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า และใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ ขณะนี้นักวิจัยทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ จึงเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้ ...


เทคโนโลยีเลเซอร์ทางทหาร

แสงเลเซอร์ เป็นพลังงานแสงชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกระตุ้นอิเล็กตรอนและขยายสัญญาณ ?จนได้พลังงานแสงที่มีความเข้มข้นสูง โดยแสงเลเซอร์จะมีคุณสมบัติเฉพาะคือ เป็นแสงสีเดียว (monochromaticity) ?มีความพร้อมเพรียง (coherence) มีทิศทางที่แน่นอน (directionality) และมีความเข้ม (Intensity หรือ Brightness) สูงมาก ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงแตกต่างจากพลังงานแสงตามธรรมชาติ และได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งทางพาณิชย์และทางทหาร ซึ่งการค้นพบแสงเลเซอร์นั้นได้เริ่มต้นมาจากทฤษฏีทางฟิสิกส์ของ Max Planck นักวิทยาศาสต์สาขาฟิสิกส์ ชาวเยอรมันในปี ค.ศ. 1900 ?และต่อมา Einstein ได้เสนอทฤษฏีของการปล่อยแสงออกมาจาก electron ในปี ค.ศ. 1917 กว่าทฤษฏีของนักฟิสิกส์ผู้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นบิดาของฟิสิกส์จะถูกนำมาพัฒนาต่อยอดจนเป็นแสงเลเซอร์นั้นต้องใช้เวลานานกว่า 50 ปี โดยใน ปี ค.ศ. 1951 นาย Charles Hard Townes จากมหาวิทยาลัย Columbia ในนครนิวยอร์ค ได้นำแนวความคิดมาพัฒนาต่อยอด ...


บทบาททางทหารและผลประโยชน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในทะเลจีนใต้

ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า พื้นที่ทำการประมง และแหล่งสำรองพลังงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นทั้งเส้นทางผ่านหลักของเรือเดินสมุทร เรือประมงขนาดใหญ่ ท่าเรือขนถ่ายสินค้า ตลอดจนแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐใต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาใต้และกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตามประเทศที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรในทะเลจีนใต้ที่ตั้งรายล้อมตามแนวชายฝั่ง และเกาะขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย จีน ฟิลิปปินส์ ธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม มาเลเซีย บรูไน ต่างอ้างสิทธิในการครอบครองหมู่เกาะสแปรตลีย์ หมู่เกาะพาราเซล แนวหินสการ์บอโรห์ ซึ่งเป็นทราบกันดีว่าประเทศเหล่านี้มิได้ต้องการพื้นดินเหนือผิวน้ำทะเลสักเท่าไรนักแต่การได้ครอบครองสิทธิ์ในพื้นที่เหล่านี้จะทำให้ได้ผลประโยชน์แอบแฝงที่มีมูลค่ามหาศาลคือ สัตว์น้ำ น้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั่นเอง จึงทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทะเลของภูมิภาคนี้บ่อยครั้งมากขึ้นตามปริมาณทรัพยากรที่หายากมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ...


เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อภารกิจทางการทหาร
ปัจจุบันจะเห็นว่าเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในการพัฒนานั้นคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปฎิบัติการทางทหาร เช่น ภารกิจด้านการสอดแนม การหาข่าว ค้นหาและกู้ภัย การตรวจจับทุ่นระเบิด เป็นต้น ซึ่งมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง แต่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม หรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่า ?จิ๋วแต่แจ๋ว? ทั้งนี้จากภารกิจทางการทหารทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติทางบก มิติทางทะเล และมิติทางอากาศ ได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับให้มีขนาดเล็กลง เพื่อใช้ในการปฎิบัติภารกิจทางการทหารในพื้นที่ปฎิบัติการที่อันตราย เป็นการลดการสูญเสียชีวิตของทหารได้หนทางหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือชีวิตทหารในพื้นที่อันตราย หรือที่คับแคบได้ เช่น ในซากปรักหักพังของตึก พื้นที่เป้าหมาย ทั้งยังได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ/ถูกต้อง เห็นภาพชัดเจน เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติการทางทหารหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ...

การใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อการตรวจหาและป้องกันการก่อการร้าย
ย้อนกลับไปเมื่อราว 20 ปีก่อน การตรวจหาและป้องกันการก่อการร้ายยังคงต้องพึ่งพาเครื่องมือยุคเก่า อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่เข้มงวดต่อสถานที่สำคัญต่างๆ การรวบรวมข่าวกรองโดยหน่วยงานของรัฐ การระแวดระวังจากประชาชนและชุมชนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังคงมีความสำคัญอยู่ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันนี้ เรามีอาวุธใหม่ที่ทรงพลังเข้ามาช่วย นั่นคือ ?เทคโนโลยี? กล่าวคือ หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของมนุษยชาติ ซึ่งทำให้เรามีเครื่องมืออุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และขีดความสามารถด้านต่างๆ เพื่อทำให้การรักษาความมั่นคงภายในประเทศเป็นไปได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะนำมาซึ่งความปลอดภัยที่สูงขึ้นของประชาชน ...

เทคโนโลยีอาหารกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
เมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ คนส่วนใหญ่ก็จะนึกไปถึงเรื่องของการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ส่วนประกอบ อะไหล่ รวมทั้งการซ่อมบำรุง การปรับปรุง และการเพิ่มประสิทธิภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกองทัพในการรบ แต่ยังมีสิ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือที่สนับสนุนกองทัพในการรบอื่น ๆ และมีความสำคัญไม่แพ้กัน เช่น เครื่องแต่งกายของทหาร อุปกรณ์ขนสัมภาระติดตัวทหาร เต้นท์ทหาร อาหาร ยุทธภัณฑ์ส่วนบุคคล เวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

ในบทความนี้จะกล่าวเน้นในเรื่องของอาหาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งของการปฏิบัติการรบ เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับความพร้อมของกำลังพลในการปฏิบัติการรบ ในสมัยโบราณ จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 หรือ นโปเลียน โบนาปาร์ต ของฝรั่งเศส ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ถึงกลับกล่าววลีอมตะที่เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า ‘C’est la soupe qui fait le soldat.’ แปลว่า “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” พระองค์ได้ทรงประกาศให้รางวัลแก่ผู้ที่สามารถคิดค้นวิธีการถนอมอาหารที่มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพง แม้ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยขึ้น ความท้าทายในการประกอบอาหารสำหรับทหารในกองทัพก็ยังคงมีอยู่ ...

แสนยานุภาพทางทหาร บทสรุปความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี

ผ่านไปแล้วเป็นเวลาเกือบ 60 ปี ที่สงครามเกาหลียุติลงในปี ค.ศ. 1953 แต่ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศยังคงครุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อยู่ในเกณฑ์ล่อแหลมที่พร้อมจะลุกลามขยายวงกว้างกลายเป็นสงครามหลายครั้ง ดังเช่น เหตุการณ์สำคัญที่เกาหลีเหนือได้ยิงปืนใหญ่โจมตีพื้นที่ในเกาหลีใต้ และต่อมาในปี ค.ศ. 2010 เรือรบ Cheonan ของเกาหลีใต้ได้ถูกจมลงด้วยตอร์ปิโด ดึงชีวิตลูกเรือไปกว่า 40 คน ลงสู่ก้นทะเล สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อเกาหลีเหนือได้ทำการยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป และล่าสุดเกาหลีเหนือได้ประกาศสงครามกับเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา พร้อมกับขู่โจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกา ที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่น กลายเป็นกลิ่นอายของสงครามเกาหลีครั้งใหม่ที่ก่อตัวขึ้น เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นสองประเทศมีมีขุมกำลังอำนาจทางทหารที่เข้มแข็ง มียุทโธปกรณ์ที่มีแสนยานุภาพสูงเป็นจำนวนมาก และทั้งสองประเทศต่างได้รับการหนุนหลังจากประเทศมหาอำนาจทางทหารและทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การยั่วยุทางการเมืองและการข่มขู่ทางทหารของเกาหลีเหนือ ที่ส่งผลให้กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ปรับแนวตั้งรับและเพิ่มระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในครั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกของสงครามที่ยากต่อการคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป แต่การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปด้านกำลังรบและแผนการปฏิบัติ (OPLAN) ระหว่างกองทัพเกาหลีเหนือและกำลังผสมระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา อาจจะพอเป็นเครื่องมือในการประมาณการในเบื้องต้นของผลลัพธ์ที่จะตามมาได้ ...


previous 1 2 3 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap