หน้าแรก บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 next
สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สทป. จัดสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 1/2561
สทป. จัดอบรมหลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงานและการสื่อสารสำหรับงานวิจัย
กิจกรรมการเก็บข้อมูล 3D model เครื่อง VTOL
สทป. บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ กรมอู่ทหารเรือ
สทป. ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพบก
สทป. บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ ศวอ.ทอ.
สทป.บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ วศ.ทร. และ สวพ.ทร.
สทป.บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ สพ.ทอ.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap