หน้าแรก บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 next
สทป. และ ม.มหิดล ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ
การนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2560
สทป. จัดการประชุมนำเสนอผลงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สทป. ปี งป. 59
สทป. จัดการประชุมเสวนาหัวข้องานวิจัย สทป. - สถาบันการศึกษาแนวร่วม - ร.ร.เหล่าทัพ ครั้งที่6
สทป. มอบทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ
สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ร่วมกับ สกว.
ประการศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการทหาร ปี งป. 60 และ ปี งป.61
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สทป. รับมอบต้นแบบมอเตอร์จรวดแบบดินขับเชื้อเพลิงผสมขนาดเล็ก
สทป. และ สจล. ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ
สทป. และ สจล. ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap