หน้าแรก บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 next
สทป. ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางโครงการวิจัยทุน คปก. รุ่นที่ 21 งป. 62
ครั้งที่ 2/2561
สทป. ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
สทป. จัดบรรยายทางวิชาการ Cyber Security กับการรักษาความมั่นคง
สทป. ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยประจำปี งป. 62
การประชุมนำเสนอผลงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดจาก สทป.
สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สทป. จัดบรรยาย หัวข้อ"อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ"
สทป. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
การนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สทป. ประชุมหารือแนวทางและหัวข้องานวิจัยร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap