หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน (OAE)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 170
1. วิเคราะห์อากาศพลศาสตร์และเสถียรภาพของจรวดและอากาศยาน
2. ออกแบบและสร้างโครงสร้างอากาศยานแบบ Fixed-wing
3. ทดสอบระบบอากาศยานไร้คนขับแบบ Fixed-wing
4. ประกอบรวมระบบอากาศยานไร้คนขับแบบ Fixed-wing
5. จำลอง Dynamic ของอากาศยานด้วยโปรแกรม MATLAB simulink
6. ออกแบบหุ่นทดสอบ Subsonic wind tunnel
7. Autopilot algorithm
8. Ground control software
9. สร้างโปรแรมคำนวณมุมทิศและมุมยิง และอำนวยการยิง
10. จำลองขีปณวิธีของจรวด
11. วิเคราะห์การกระจายของจรวด (Dispersion)
12. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำลายพื้นที่เป้าหมายของจรวด
13. Simulation & Algorithm ในการนำวิถีของจรวดแบบใช้ Front canard


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap