หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนงานวิศวกรรมควบคุมและการสื่อสาร (OCC)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 125
                ส่วนงานวิศวกรรมควบคุมและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบการวิจัยและการออกแบบองค์ประกอบพื้นฐานในงานวิศวกรรมควบคุมสำหรับยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  ระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมอัตโนมัติ และการนำวิถีแบบต่างๆ   รวมถึงระบบสื่อสารทางยุทธวิธี   เช่น ระบบสื่อสารความถี่สูง  ระบบเรดาร์และการติดตาม  ระบบสายอากาศ   ระบบสื่อสารเชิงแสง   การประมวลภาพและสัญญาณ  ตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านบทความทางวิชาการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและประสานงานกับ ส่วนงาน/โครงการอื่นๆ  ตามขอบเขตที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สามารถแบ่งความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญ และองค์ความรู้ ได้เป็น 4 ด้านหลักๆ ดังนี้
1. Telecommunication Engineering 
2. Control Engineering
3. Sensors Electronics & Optics
4. Basic Electrical Engineering
  เนื่องจากยังไม่มีการจัด Organizational Capability Index ที่ชัดเจน ทาง OCC จะขอใช้ TRL ในการวัด ในเบื้องต้น
Telecommunication Engineering 
- RF Communication & Microwave  
- RADAR  
- Tactical GPS  
- Network Security  
- Space & Satellite Technology  
- Tracking & Telemetry  
- DSP  
- CAN Bus  
Control Engineering
- Automatic Control  
- Guidance  
- Mechatronics  
Sensors Electronics & Optics
- Inertial Sensors  
- Infrared Seeker  
- Laser & Optics  
- Image Processing 
- UAV Payload Electronics & Gimbal  
Basic Electrical Engineering Topics
- Electronics & PCB  
- FPGA & Embedded Programming  
- Software Defined Radio  


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap