หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนงานวิจัยพลังงานทดแทน (OEF)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 124
เทคโนโลยีต้นแบบสำหรับการจัดเก็บสะสมพลังงาน
- จำลองและหาประสิทธิภาพการประจุไฟสำหรับการเก็บสะสมพลังงาน
- จำลองความร้อนและประสิทธิภาพของการเก็บสะสมพลังงาน
- พัฒนาและประกอบต้นแบบแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่
- วิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุสำหรับการเก็บสะสมพลังงาน
- จำลองและทำนายผลของ Electrochemical Reaction 
        เทคโนโลยีต้นแบบสำหรับการประจุไฟไร้สาย
- จำลองและหาประสิทธิภาพการประจุไฟแบบไร้สาย
- วิจัยและพัฒนาต้นแบบการประจุไฟแบบไร้สายด้วยคลื่นไมโครเวฟความถี่ต่ำ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap