หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ (OMM)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 174
ขีดความสามารถของ Lab-OMM  ( Meallurgical Lab Capabilities) ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการทดสอบ,วิเคราะห์และเลือกใช้วัสดุ (Metallurgical)    มีสามารถทำการทดสอบวัสดุในเบื้องต้นตามเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น การวิเคราะห์ความเรียบ ความแข็ง ความหนาวัสดุ  วิเคราะห์ โครงสร้างทางโลหวิทยาโดยใช้กล้อง Metallurgical Microscope การทดสอบความบกพร่องของชิ้นงาน  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือวัด เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุและนำไปออกแบบชิ้นงานต่างๆในโครงการของสทป.
  2.ด้านกรรมวิธีการผลิต (Process Development)  มีความสามารถในการออกแบบการปรับปรุงคุณภาพด้านความแข็งของโลหะ(Heat treatment)ในเบื้องต้น   , การออกแบบกระบวนการเชื่อมโลหะ
  3. ด้านออกแบบและจำลองชิ้นงาน (Design and Simulation) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบทางกล  ใช้โปรแกรมSimulationประเมินการออกแบบทางกล คุณสมบัติทางกลที่ได้จะประเมินความเสี่ยงในการผลิตต้นแบบในเบื้องต้น  

เครื่องมือภายใน Lab-OMM ( Metallurgical Research Equipments)
1.เครื่องมือวัดขนาดวัสดุ  ได้แก่ Vernier , Micrometer , Plug gauge , Pitch gauge 
2.เครื่องถ่ายภาพทางความร้อน และ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบ Spot thermometer 
4.เครื่องมือวัดคุณสมบัติทางกล   ได้แก่ Surface Roughness , Hardness tester 
5.กล้องดูโครงสร้างวัสดุ Metallurgical  Microscope 
6.เครื่องมือทดสอบความบกพร่องของชิ้นงาน (Ultrasonic tester)
7.เครื่องกลึงขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบขนาดเล็ก
8.โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการ Flow forming และ Heat treatment


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap