หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิดและนิวเคลียร์ เคมี (ONE)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 221
ขีดความสามารถด้านหัวรบ HE fragmentation
การคำนวณและจำลอง
การหาความเร็วต้น และทิศทางของสะเก็ด
การกระจายของจำนวน และน้ำหนักของสะเก็ด
การสร้างพื้นที่อันตรายของหัวรบแบบสะเก็ด (แต่เป็นแนวคิดที่ประยุกต์จากความรู้พื้นฐานเอง)
ความสูงที่เหมาะสมสำหรับการจุดระเบิดหัวรบ เพื่อให้ได้พื้นที่อันตรายที่ใหญ่ที่สุด
กระบวนการผลิตและวัสดุ
ความรู้เบื้องต้นของผลกระทบจากชนิดและความแข็งของวัสดุ ต่อขนาดของสะเก็ดระเบิด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมเปลือกหัวรบ และการบรรจุดินระเบิด
การทดสอบ
ความรู้ในการทดสอบและการวัดผล Pit test, Arena test
ขีดความสามารถด้านชนวนหัว
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกการทำงานของชนวนหัว
- การเลือกใช้งานชนวนหัว  สำหรับหัวรบ HE fragmentation และข้อจำกัดในการใช้งาน อาทิเช่น conditions ที่ ชนวนหัวสามารถ arm  ได้
ขีดความสามารถด้าน เทคโนโลยีหัวรบควัน
- ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของหัวรบควัน
- ความรู้เบื้องต้นในเทคโนโลยีการผลิตหัวรบควัน
ขีดความสามารถด้าน เทคโนโลยีหัวรบ Shaped charge
- ประเมินความสามารถในการเจาะทะลุของ jet ที่เกิดจาก shaped charge warhead โดยใช้การจำลองระบบสำหรับ symmetrical jet
- กระบวนการเกิดและกระจายของสะเก็ดด้านหลังเกราะ (behind armour debris) 
ขีดความสามารถด้านวัตถุระเบิด
- คุณสมบัติพื้นฐานของวัตถุระเบิด
Research Equipments
1. คอมพิวเตอร์ workstation
2. ชุดอุปกรณ์การทดสอบหัวรบ (Processor and Data Acquisition)
3. ชุดอุปกรณ์การทดลองเติมก๊าซไฮโดรเจนในปฏิกิริยาเคมี
4. ชุดอุปกรณ์ Par apparatus


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap