หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนความปลอดภัยทางวิศกรรม (OES)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 268
ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของส่วนงานความปลอดภัยทางวิศวกรรม  (OES)
1. มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุอันตรายและการเผชิญเหตุ
    องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี

2. มาตรการความปลอดภัยของระบบล่อฟ้าและลดไฟฟ้าสถิต
    องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
- การวางระบบล่อฟ้าและลดไฟฟ้าสถิตของโรงงานวัตถุระเบิด และการปรนนิบัติบำรุง

3. เทคนิคการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม (Engineering Safety) ในการออกแบบและการพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์
   องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
- Check List
- What If  Analysis
- Hazard and Operability  Studied  (HAZOP)
- Fault Tree Analysis  (FTA)
- Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
- Event Tree Analysis


4. มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
    องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
- การตรวจวัดความเข้มเสียง
- การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
- การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง


5. องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยของการพัฒนาจรวดหลายลำกล้องชนิดไม่นำวิถีและนำวิถี
   องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
- ความปลอดภัยด้านการพัฒนาดินขับ Composite และการประกอบและการทดสอบจรวด

6. การสอบสวนอุบัติเหตุ 
    องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
- สืบค้นสาเหตุของการระเบิด และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของยานรบ และกำหนดมาตรการป้องกัน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap