หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน (OQS)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 117
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ และระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดตลอดจนการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือที่อยู่ในการดูแลให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน
- ควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนย่อยที่สร้างขึ้นโดย Supplier

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap