หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม (OSE)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 161
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Functions)
ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้/ลูกค้าในเชิงเทคนิคและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ งานออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงระบบ งานบริหารเชิงวิศวกรรมระบบ รวมทั้งการทวนสอบการออกแบบ กำกับดูแลการประกอบรวมและทวนทดสอบระบบ การวางผังกระบวนการผลิต การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ จนถึงวางแผนการจัดเก็บและบำรุงรักษาตลอดช่วงวงจรอายุของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุน ให้ความรู้ และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก

1. ทักษะความชำนาญและความเชี่ยวชาญ
1.1 การบริหารแผนงานในเชิงวิศวกรรมระบบ ตามมาตรฐานของวิศวกรรมระบบ (ISO/IEA 15288)
1.2 การบริหารจัดการแบบเชิงวิศวกรรมของระบบ (Manage Configurations) เพื่อพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพของระบบ

2. องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา
นาวาอากาศโท ดร.เพิ่มศักดิ์  ศิริพละ
- การออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุมยานรบ
นาวาอากาศโท นวพันธ์ นุตคำแหง
- การออกแบบโครงสร้างอากาศยาน และระบบควบคุมยานไร้คนขับ
- การออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง และทดสอบ ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติสำหรับอากาศยานไร้คนขับ
- การประกอบรวมระบบอากาศยานไร้นักบิน (UAV System Integration) ซึ่งประกอบด้วยระบบอากาศยาน ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบกล้อง
นาวาอากาศโท ยุทธนา  สูงสุมาลย์
- การออกแบบระบบอาวุธจรวด , หัวรบ และวัตถุระเบิด


นาวาอากาศโท สราวุธ  บุญล้น
- การออกแบบ/setup ระบบการวัดสัญญาณเกี่ยวกับการทดสอบจรวด
- การออกแบบระบบอาวุธจรวด (Conceptual Design, Preliminary Design , Detail Design และ Test & Evaluation)
- การออกแบบขั้นตอนการทดสอบจรวดเพื่อรับรองมาตรฐานระบบอาวุธ
- การวางแผน เตรียมการ จัดการ และจัดทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับงานทดสอบจรวดหรือผลงานวิจัยอื่น
- การค้นคว้าวิจัย  การพัฒนาเครื่องมือวัดปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- การเขียนโครงการวิจัย
- การประเมิน  วางแผน  และการจัดการด้านความปลอดภัยห้วงอากาศสำหรับการทดสอบจรวด
ดร. ยุทธนา  สวนสุข
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบเครื่องแม่ข่าย
- ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฟิสิกส์และการคำนวณเชิงตัวเลขทางวิศวกรรม
 นาย ทนงศักดิ์  ทวีศรี
- การออกแบบ วิจัยพัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ
- การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตและการควบคุมเครื่องมือวัด
- การเพิ่มผลผลิตและบริหารจัดการองค์กร อาทิเช่น การวางแผนการผลิต , การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ลดของเสีย จัดทำระบบซ่อมบำรุง และลดการใช้พลังงานในองค์กร
- การจัดการพลังงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap