หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
โรงปฏิบัติการและพัฒนา (OWS)
Created by : , Publish 10 Aug 2015 , Views 197
OWA
1. การแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Virus Computer
OWQ
2. ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ความรู้เกี่ยวกับ OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series)
4. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
5. ความรู้เกี่ยวกับ Fire Risk Assessment
6. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือวัดละเอียด
8. การควบคุมคุณภาพดินขับและการควบคุมคุณภาพการประกอบรวม (D1G)
9. การควบคุมคุณภาพดินขับและการควบคุมคุณภาพการประกอบรวม (D2Control Plan & Work Flow)
10. การควบคุมคุณภาพดินขับและการควบคุมคุณภาพการประกอบรวม (D2IS)
11. การควบคุมคุณภาพดินขับและการควบคุมคุณภาพการประกอบรวม D1
12. ความรู้ความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถเครื่องมือวัดในงานทดสอบทดลอง
13. เทคนิควิธีการตรวจสอบความต่อเนื่องสมบูรณ์ของระบบตัวจุดจรวด
14. เทคนิควิธีการตรวจสอบดินขับภายในมอเตอร์จรวดโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี
15. เทคนิควิธีการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ดินขับและฉนวนภายในมอเตอร์จรวด
16. เทคนิควิธีการทดสอบภาคสถิตมอเตอร์จรวด
17. ระบบการทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีภาพถ่ายรังสีแบบดิจิตอล
OWP
18. องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและกระบวนการผลิตดินขับจรวด
19. องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบจรวด 122 mm.
20. องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบจรวด D2_IMI
21. องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบจรวด GAT DTI_1
22. องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบจรวด WP 1G
OWM
23. ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ
กระบวนการขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่อง Flow Forming
ความสามารถในการขึ้นรูปโลหะ ด้วยกรรมวิธีทางกล กลึง  ขัด กัด ตัด เจาะ
กระบวนการอบชุบ โลหะ (Heat Treatment)
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap