หน้าแรก >> บริการของเรา การขอรับบริการ
การขอรับบริการ
การขอรับบริการ
Created by : , Publish 17 May 2019 , Views 292
การขอรับบริการ

           ผู้รับบริการ สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการขอรับบริการจากหน้าเว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บันทึกข้อมูลผู้ติดต่อและรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการ พร้อมทั้งลงชื่อ ตำแหน่ง และวันที่บันทึก 

           ส่งเอกสารการขอรับบริการมายัง สทป. ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

                     - ส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข 0 2980 6688 ต่อ 1300 และกรุณาโทรศัพท์แจ้งยืนยันการส่งเอกสารมายังส่วน ABG  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2980 6688 ต่อ 0

                     - หรือ ส่งไฟล์เอกสารการขอรับบริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มายังส่วน ABG dti.abg@dti.or.th

                     - หรือ ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ส่วน ABG อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 (ประตูฝั่งทิศตะวันออก – ฝั่งธนาคารกสิกรไทย)

           แบบฟอร์มการขอรับบริการ

           ขั้นตอนการให้บริการ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap