หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สทป. จัดกิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์หน่วยงานวิจัยทางทหาร ประจำปี 2560
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์หน่วยงานวิจัยทางทหาร ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานวิจัยทางทหารเข้าร่วม ประกอบด้วย วท.กห., สวพ.ทบ., สวพ.ทร., ศวอ.ทอ. และ สทป. โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเป็นประจำในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัย ระหว่างหน่วยงานวิจัยทางทหารอันจะส่งผลให้แนวทางในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สนามกอล์ฟ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap