หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. จัดงานสัมมนา "DTI Technology Challenge Day In Collaboration with Ravens Challenge”
Created by : , Publish 19 Nov 2018 , Views 237
   สทป. จัดงานสัมมนา  "DTI Technology Challenge Day In Collaboration with Ravens Challenge”
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ร่วมกับ Raven Group International ดึงสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการต่อต้านการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ จากทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และเวียดนาม เป็นต้น ผนึกกำลังเพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและการก่อการร้ายบนเวทีสัมมนานานาชาติ ภายใต้หัวข้อ DTI Technology Challenge Day In Collaboration with Ravens Challenge พร้อมเปิดตัวต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดเล็ก เพื่อเตรียมส่งมอบให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้าได้นำไปทดลองใช้งาน

   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สทป. ร่วมกับ Ravens Group International จัดงานสัมมนา DTI Technology Challenge Day ณ ห้อง แซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี” โดยมี พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลผลิตของโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจตรวจการณ์ พิสูจน์ทราบ เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ของ สทป. และเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม สร้างโอกาสเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ และผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องในการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการฝึกเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องตามวิวัฒนาการ   ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ยกระดับและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยผู้ใช้เทคโนโลยี จากหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Steve S. Sin ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระบบอาวุธ และการต่อต้านการก่อการร้าย จากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา, Byung Hee Kim ผู้แทนจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา (Department of Homeland Security), SSA Scott Sweetow ผู้แทนจาก FBI สหรัฐอเมริกา และ พันเอก Zac Scott ผู้แทนจากกองทัพบกสหราชอาณาจักร ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ จากทั่วโลกที่มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน    นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้มีการเปิดตัวต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมจากการบูรณาการขีดความสามารถระหว่าง สทป. สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และภาคเอกชน ต้นแบบหุ่นยนต์ดังกล่าว มีขีดความสามารถในการตรวจการณ์ พิสูจน์ทราบ สนับสนุนภารกิจเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด โดยความสำเร็จของโครงการนี้จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการลอบวางระเบิดในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ซึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์สามารถ

   ลดความสูญเสียกำลังพลและเพิ่มขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดของ สทป. เป็นโครงการระยะ 3 ปี โดยจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางสนับสนุนภารกิจทางด้านความมั่นคง รองรับการรับรองมาตรฐานหุ่นยนต์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการผลักดันสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม สร้างขีดความสามารถด้านการประกอบรวม การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ เพื่อสนับสนุนหน่วยผู้ใช้ พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านหุ่นยนต์ของประเทศ เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและภาคเอกชน

   ในปี 2562 สทป. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้ทดสอบใช้งานและเก็บรวบรวมผลเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด 
   เพื่อสร้างขีดความสามารถภายในให้มีความพร้อมตอบสนองด้านมาตรฐานการทดสอบ การซ่อมบำรุงและส่งกำลังบำรุง สนับสนุนหน่วยผู้ใช้งาน สถาบันการศึกษา หน่วยวิจัย และภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดของประเทศไปสู่การใช้งานในราชการ  สร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนวัตกรรม เป็นการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สู่การเป็น Thailand 4.0


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap