หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. แสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต
Created by : Analayo , Publish 29 Jun 2020 , Views 32 - แก้ไขล่าสุด 29 Jun 2020 11:51:54 , โดย Analayo

ด้วยปัจจุบัน “การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” มีการกําหนดเป็นนโยบายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นการยกระดับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่ หน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ  ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและ นํามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จึงขอประกาศเจตจํานงสุจริตทที่จะบริหารงานและกํากับดูแลให้ บุคลากรในองค์กรปฎิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์  โปร่งใส  พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่สังคมว่าการขับเคลื่อนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ดังนี้

ข้อ 1. ขอแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

ข้อ 2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
มอบนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งในการดําเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหน้าที่ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1)  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด
(2) ให้ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลัก ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตอบบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่าง เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึด หลักสุจิต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด
(2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่าง เคร่งครัด
2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่ รับสินบนและการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตน ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึด หลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(2) ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.5 ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึด หลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงาน ภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(4) ให้ความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(5)  ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เกิดความตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติงาน ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในกาดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศเว็บไซต์ เป็นต้น 
(2)  ให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทางโดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563


พลเอกปรีชา ประดับมุก 
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap