หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4
Created by : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , Publish 16 May 2019 , Views 499 - แก้ไขล่าสุด 11 Sep 2019 17:04:39 , โดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่กฏหมาย CLD สังกัด สำนักบริหารกลาง  
วันที่ประกาศ16/05/2019 - 27/05/2019

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 2 คน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิติศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :  นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ :  ทำงานในสายงานด้านกฏหมายอย่างน้อย  5 ปีขึ้นไป1.ทักษะความสามารถ/ความรู้เฉพาะทาง : 
1.1 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำสัญญา และข้อตกลง
1.2 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
1.3 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1.4 ความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
1.5 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง (Negotiation skills)
1.6 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.7 มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office (Word, Excel, PowerPoint), Email, Internet)

 


2.หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : 
      ให้ความเห็นทางกฎหมาย การตรวจร่างนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงและหนังสือบอกกล่าวทวงถามประเภทต่างๆ ดำเนินงานด้านกฤษฎีกา ปรับปรุงแก้ไขและจัดทำร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ  ศึกษาค้นคว้าและดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินงานด้านคดีความ งานด้านการสอบสวนวินิจฉัยคำร้องทุกข์ คำอุทธรณ์ รวมทั้งงานด้านกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วินิจฉัย ให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมายแก่คณะกรรมการ และหน่วยงานภายใน สทป. ตามที่ร้องขอ


3.การยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word) ได้ที่หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (FilePDF) รายละเอียดคลิก


ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3ช่องทาง ได้แก่

          3.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

          3.2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ        อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่  27  พฤษภาคม 2562 เป็นสำคัญ

หมายเหตุ   **(กรณีผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครสแกนสำเนาเอกสารผ่านทางอีเมล์มาที่ recruitment@dti.or.th  ก่อนเพื่อป้องกันเอกสารสมัครงานมาถึง สทป.ล่าช้า)**

          3.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันสัมภาษณ์


4.เอกสารประกอบการสมัคร

          4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)

          4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

         4 3  สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

         4.4  สลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือหนังสือรับรองเงินเดือนโดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจริงในปัจจุบัน

         4.5  สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

         4.6  หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

          4.7   สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

          4.8   อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)


สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

โทร. 02-980-6688 ต่อ 2843,1133  email : recruitment@dti.or.th


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap