หน้าแรก >> สมัครงาน ข่าวสาร HR
ข่าวสาร HR

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ที่    1 / 2560
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ           เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ครบวาระ
การดำรงตำแหน่งวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้ทำหน้าที่สรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ จึงออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ถึง 28 พฤศจิกายน 2560
โดยมีรายละเอียดดังนี้

                ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 47/433 ชั้น 5 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02 980 6688 ต่อ 2501,
1135 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (Click)
ดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF)


ดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word)

                ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนก็ได้
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
(พันเอก วิทวัส  สุขยางค์) ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ได้ตั้งแต่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

                 ประกาศ  ณ  วันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560                            คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap