หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิต
Created by : , Publish 09 Jun 2015 , Views 203

   ในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน สทป. ได้ให้ความสำคัญต่อการประกอบอาชีพในชุมชน โดยสนับสนุนและผลักดันให้เกิด “โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน” ขึ้นมาให้กับ กลุ่มแม่บ้าน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในบริเวณชุมชนรอบข้างโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป. นครสวรรค์ การดำเนินโครงการจะจัดการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม โดยรูปแบบการจัดเสวนาเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มก่อนในขั้นแรก และต่อยอดด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกลุ่มอาชีพที่สนใจเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนได้สำเร็จขึ้นและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ด, กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และกลุ่มทำขนมอบ เป็นต้น

   นอกจากนี้แล้ว สทป. ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ ทั้งวิทยากร องค์ความรู้ และสถานที่ฝึกอรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและผลักดันความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สทป. ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้น ณ ชุมชนแห่งนี้

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap