หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านชุมชน
Created by : , Publish 09 Jun 2015 , Views 266
การพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านชุมชนในปี 2556

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านชุมชน ตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. โดยจัดอบรมความรู้ในการจัดตั้งและบริหารกลุ่มอาชีพ  ฝึกทักษะอาชีพตามที่กลุ่มสนใจ  ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน จัดการนำเสนอผลการดำเนินงาน อุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยในปี 2556 ได้จัดให้กลุ่มแม่บ้านข้าราชการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร และแม่บ้านชุมชน อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 - 28 เมษายน และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาอเนกประสงค์ สวนสุขภาพบึงฤาษีเฉลิมพระเกียรติ พยุหคีรี โดยฝึกปฏิบัติที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.พยุหคีรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ผลการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ  ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านชุมชน 3 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กลุ่มประดิษฐ์วัสดุผ้าและพลาสติก และกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสารพิษ 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap