หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การสร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน
Created by : , Publish 09 Jun 2015 , Views 472

การอบรมพัฒนาอาชีพแม่บ้านชุมชนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพแม่บ้านชุมชนตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. โดยจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน” มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝีกฝนทักษะวิชาชีพ 2 หลักสูตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ และผลิตภัณฑ์ตระกร้าโครงเหล็กจากเชือกมัดฟาง ให้แก่กลุ่มแม่บ้านข้าราชการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร และแม่บ้านชุมชน อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2556
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap