หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาสานสัมพันธ์
Created by : , Publish 12 Jun 2015 , Views 195

กีฬาสานสัมพันธ์ 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 4  หน่วยงาน ได้แก่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, โรงงานวัตถุระเบิดทหาร, แผนก 3 กองคลังแสง และองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 คู่ แบ่งเป็นทีมผู้บังคับบัญชาและทีมเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทั้ง 4 หน่วยงานในการทำงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมกิจรรมประมาณ 160 คน ณ สนามฟุตบอลบ้านพัก โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap