หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
จิตอาสา
จิตอาสา
Created by : , Publish 08 Jun 2015 , Views 120

สทป.ได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของพลังสำคัญแห่งแรงอาสาช่วยเหลือสังคม ได้แก่

“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อพื้นที่หลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนและทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สทป. จึงได้รวบรวมน้ำใจจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบเงิน สิ่งของที่จำเป็นในการบรรเทาทุกข์ และเรือไฟเบอร์ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อสมท. และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

“โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนหลังน้ำลด” จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อห้องปฏิบัติการของ สทป. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานภายนอก และบ้านที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ของสทป. หลายท่านด้วยเช่นกัน จึงได้มีการร่วมแรงอาสาใน “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนหลังน้ำลด” ร่วมกันบรรเทาและแสดงพลังน้ำใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการร่วมทำความสะอาดและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือน และห้องปฏิบัติการต่างๆ หลังน้ำลด
อีกกิจกรรมคือ การได้ร่วมกันช่วยเหลือบ้านเพื่อนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งทรัยพ์สินและตัวอาคารที่อยู่อาศัย จึงได้ตั้งกล่องรับบริจาค จากเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันฯ โดยรวบรวมเงินบริจาคจำนวนหนึ่งมอบให้เป็นการแสดงน้ำใจของเพื่อนร่วมงานที่พึงมีต่อกัน


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap