หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. ระเบียบ สทป.
ระเบียบ สทป.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...
---------------------------------

          เนื่องด้วย สทป. กำลังจัดทำร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีการจัดทำรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ


เอกสารประกอบ

  • บันทึกหลักการและเหตุผล


  • ร่าง พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...


  • คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap