หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. ระเบียบ สทป.
ระเบียบ สทป.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...
---------------------------------

          สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

          เนื่องด้วย สทป. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ... ซึ่ง สทป.ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง สทป. จึงจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ... โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ

เอกสารประกอบ

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


  • การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....


  • ร่างพระราชบัญญัติ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap