หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. ระเบียบ สทป.
ระเบียบ สทป.
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ว่าด้วยหลักเหณฑ์และวิธีการสรรหา และการต่อวาระผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560
เพื่อให้วิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับภารกิจของสถาบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (4) (ช) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap