หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
โครงการช่วยลดสถานการณ์ฝุ่นละอองเฉพาะพื้นที่ ของ กระทรวงกลาโหม
Created by : , Publish 23 Jan 2019 , Views 401

    โครงการช่วยลดสถานการณ์ฝุ่นละอองเฉพาะพื้นที่ ของ กระทรวงกลาโหม 
โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

   นายกรัฐมนตรีเร่งบัญชาให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ กระทรวงกลาโหม ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศให้กับประชาชน สั่งการให้ทุกหน่วยนำยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ หรือ องค์ความรู้ที่มีอยู่ นำมาประยุกต์คิดค้น ทดลอง หาวิธี ลดปัญหาฝุ่นละอองการใช้อากาศยานไร้คนขับ  (Drone) โดยมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน
   สทป. ได้กำหนดแผนในการแก้ไขปัญหาด้วยการนำอากาศยานไร้คนขับฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน โดยประสานพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร จำนวน 25 ลำ ร่วมทำการทดลองและทดสอบเป็นไปตามหลักวิชาการให้เป็นผลสำเร็จ ก่อนนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาจริง โดย สทป. ได้ทำการทดลองและทดสอบนำอากาศยานไร้คนขับ ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนและหลังทำการทดสอบ โดย หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ 
 

     การทดลองและทดสอบผลการปฏิบัติ ณ สวนวชิรเบญจทัศ
พื้นที่ทำการทดสอบ 80 x 40  เมตร (3,200  ตารางเมตร หรือประมาณ 2 ไร่)
     วันที่ 19 มกราคม 2562
   การทดสอบครั้งที่ 1 เวลา 13.00 น. ปฏิบัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับจำนวน 5 ลำ  ฉีดพ่นละอองน้ำ ขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  15 – 20 เมตร เพดานบินที่ความสูง 20 เมตรจากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 15 นาที

   การทดสอบครั้งที่ 2 เวลา 14.00 น. ปฏิบัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 12 ลำฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นขนาดเล็ก (B9X) 0.05 % ในปริมาณ 5 มิลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ขนาด 50 - 200 ไมครอน ทำการบิน ที่ระยะห่างระหว่างลำ 10 – 12 เมตร เพดานบินที่ความสูง 20 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 15 นาที 
   ผลการตรวจวัดค่า มีความคาดเคลื่อนเนื่องจากระยะเวลาในการเก็บข้อมูลสั้นผู้เชี่ยวชาญจากจากกรมควบคุมมลพิษ ชี้แจ้งว่า การตรวจวัดโดยเครื่องตรวจวัดประจำรถ เคลื่อนที่จะต้องทำการติดตั้งและเดินเครื่องทดสอบอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จึงจะทำวัดค่าที่เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเสนอให้ทำการทดสอบอีกครั้ง เนื่องจากการวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนมีความคลาดเคลื่อน และได้กำหนดการทดลองและทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ในพื้นที่เดิม


   วันที่ 20 มกราคม 2562 
   การทดสอบครั้งที่ 3 เวลา 11.17 – 12.02 น. ปฏิบัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ จำนวน 6 ลำ  ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่น (B9X) ที่ 0.05 % ในปริมาณ 5 มล. ต่อน้ำ 10 ลิตร ละอองน้ำมีขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  10 - 15 เมตร เพดานบินที่ความสูง 25 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 45  นาที  
   ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนทำการทดลองและทดสอบเวลา ณ เวลา 07.00 น. มีค่า 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร  หลังการทดลองและทดสอบ มีค่า 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร  ค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 30.77 

   การทดสอบครั้งที่ 4 เวลา 14.15 – 14.45 น. ด้วยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 6 ลำ ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (B9X) ที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 0.05 % ปริมาณ 5 มิลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ละอองน้ำมีขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  10 - 15 เมตร เพดานบินที่ความสูง 25 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 30 นาที  
   ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนทำการทดลองและทดสอบ วัดได้  59 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร หลังการทดลองและทดสอบ ค่าต่ำสุดวัดได้ 31 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร ค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก ขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.73 


   วันที่ 21 มกราคม 2562
   การทดสอบครั้งที่ 5 ระหว่างเวลา 11.15– 12.00 น.  ด้วยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 6 ลำ ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (B9X) ที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 0.05 % ปริมาณ 5 มิลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ละอองน้ำมีขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  10 - 15 เมตร เพดานบินที่ความสูง 25 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 45  นาที  
   ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนทำการทดลองและทดสอบเวลา เท่ากับ  79 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร หลังการทดลองและทดสอบ เท่ากับ 63 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร ค่าปริมาณฝุ่น ขนาด ๒.๕ ไมครอน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.25

   การทดสอบครั้งที่ 6 ระหว่างเวลา 15.15 – 16.00 น. ด้วยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 6 ลำ ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (B9X) ที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 0.05 % ปริมาณ 5 มิลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ละอองน้ำมีขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  10 - 15 เมตร เพดานบินที่ความสูง 25 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 45 นาที
   ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนทำการทดลองและทดสอบวัดได้  71 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร หลังการทดลองและทดสอบ เท่ากับ 63 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร ค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 11.27
   วันที่ 22 มกราคม 2562
   การทดสอบครั้งที่ 7 ระหว่างเวลา 11.15– 10.45 น.  ด้วยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 6 ลำ ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (B9X) ที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 0.05 % ปริมาณ 5 มิลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ละอองน้ำมีขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  10 - 15 เมตร เพดานบินที่ความสูง 25 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 30  นาที  
   ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนทำการทดลองและทดสอบเวลา เท่ากับ  54 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร หลังการทดลองและทดสอบ เท่ากับ 49 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร ค่าปริมาณฝุ่น ขนาด ๒.๕ ไมครอน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.25

   การทดสอบครั้งที่ 8 ระหว่างเวลา 13.15 – 13.56 น. ด้วยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 6 ลำ ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (B9X) ที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 0.05 % ปริมาณ 5 มิลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ละอองน้ำมีขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  10 - 15 เมตร เพดานบินที่ความสูง 25 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 41 นาที
   ผลการตรวจวัดค่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนทำการทดลองและทดสอบ วัดได้  26  ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร หลังการทดลองและทดสอบ เท่ากับ 21 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร ค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 19.23
   
    สทป.จะดำเนินการทดลองและทดสอบจะพักการทดสอบในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 และทำการทดสอบต่อในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สวนวชารเบญจทัศ (สวนรถไฟ) หากสามารถวัดผลการทดลองและทดสอบแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เป้าหมายลดลงอย่างต่อเนื่อง สทป.จะดำเนินการสู่การปฏิบัติจริง และจะขยายพื้นที่ปฏิบัติการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ต่อไป
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap