หน้าแรก
Government_Information_Center_dti
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 มี.ค. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 11 - 17 มี.ค. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 4 - 10 มี.ค. 61
ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ 131 ปี
บทวิเคราะห์ : การก่อการร้ายโดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 25 ก.พ. - 3 มี.ค. 61
สทป. ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์พัฒนาต้นแบบระบบอ่านป้ายทะเบียนขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
ปล.กห. เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป.
สทป. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา “อากาศยานไร้คนขับ”
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 ก.พ. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 11 - 17 ก.พ. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 4 - 10 ก.พ. 61
สทป. สนันสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแก่เกษตรกร
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 21 - 27 ม.ค. 61
ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 ม.ค. 61
สทป. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับ กรมป่าไม้ พร้อมยกระดับนวัตกรรม ไทยแลนด์ 4.0
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลข้อบังคับ ระเบียบ บริหารงานบุคคล
ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฎิบัติการวิจัยของเจ้าหน้าที่
ระเบียบว่าด้วยการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานพิเศษ
ระเบียบว่าด้วยวันทำการ เวลาทำงาน วันหยุดและการลา
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล การปรับตำแหน่ง และการปรับเงินเดือน
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ระเบียบว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สทป. ย่างเข้าสู่ปีที่ 10
ต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทอ. เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 7 - 13 ม.ค. 61
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 31 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61
วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฉบับที่ 28 (DTech No.28) ในรูปแบบของ e-magazine
DTech ฉบับที่ 28
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 24 - 30 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 17 - 23 ธันวาคม 2560
บทวิเคราะห์ : ขีดความสามารถอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของออสเตรเลีย
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 10 - 16 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 3 - 9 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap