หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Created by : Prangwipa , Publish 22 Jul 2021 , Views 68 - แก้ไขล่าสุด 16 Aug 2021 16:09:39 , โดย Prangwipa

          สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมยานพาหนะเพื่อความมั่นคงของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตามกรอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน อันเป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และผลิตเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศ และตอบสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาคูคลองใกล้กับพื้นที่ของหน่วย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงคลองคูเมืองเดิมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้นำเสนอแบบร่างข้อกำหนดทางเทคนิคและการสร้างเครื่องผลักดันโคลน เพื่อขอรับการสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องผลักดันโคลนร่วมกันระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนกำหนดให้มีการทดสอบคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่ระดับการใช้งานในขั้นการผลิต จนถึงระดับการใช้งานในภารกิจจริง ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็นต้นแบบอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน สำหรับนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เห็นชอบในแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเรือผลักดันโคลนร่วมกัน และได้จัดตั้งโครงการจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการต่อยอดองค์ความรู้นำไปสู่แนวทางการศึกษาและวิจัยร่วมกันในการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินการทดสอบและประเมินผลการใช้งานทางเทคนิค การจัดเก็บข้อมูลต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน และสนับสนุนการใช้งานของกระทรวงกลาโหม โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนา จัดสร้าง จัดหา ประกอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน พร้อมนำส่ง ติดตั้ง อำนวยการปฏิบัติ สนับสนุนอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่    ในการดำเนินการวิจัย ทดสอบการทำงาน อบรมการใช้งาน จัดทำคู่มือการใช้งาน การส่งกำลังและซ่อมบำรุง รวมถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวเรือเป็นเรือแบบสองท้อง มีตำแหน่งสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์ต้นกำลังขับสำหรับระบบผลักดันโคลนและระบบไฮดรอลิก และจุดที่สามารถทำการยกหิ้ว การวางสำหรับการขนย้ายโดยยานพาหนะทางบก ติดตั้งอุปกรณ์ผลักดันโคลนอยู่บริเวณกลางลำ มีหางเสือสำหรับบังคับทิศทางของเรือในขณะปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการจัดอบรมพร้อมกับให้หน่วยผู้ใช้ได้ทดสอบทดลอง ในเดือน มิถุนายน 2564 โดยได้ดำเนินการอบรมการใช้งานภาคทฤษฎี การใช้งานเรือผลักดันโคลน และทดสอบทดลองใช้งานโดยหน่วยผู้ใช้ ณ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น รวมถึงได้ทดสอบการใช้งานต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน ณ คลองบ้านเก่า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ คลองคูเมืองเดิม โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน อันเป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และผลิตเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไป

จากที่หน่วยผู้ใช้ได้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติการทดสอบทดลองใช้งานต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมา สามารถสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นไปตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความยินดีพร้อมส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน เพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกำหนดจัดพิธีส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ คลองคูเมืองเดิม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม   ให้เกียรติรับมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 2 หน่วยงาน พร้อมรับฟังบรรยายสมรรถนะการใช้งานจากผู้อำนวยการโครงการฯ อีกทั้งร่วมรับชม การสาธิตสมรรถนะการใช้ต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน

ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสถาบันที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถือเป็นความสามารถของคนไทยที่แสดงถึงศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างชัดเจน และเป็นอีกหนึ่ง ความภาคภูมิใจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศร่วมกัน และสนับสนุนการพัฒนาคูคลองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต


Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap