หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. นโยบายและใบรับรอง
นโยบายและใบรับรอง

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เอกสารรับรองในระบบ ISO 9001 ภาษาไทย

เอกสารรับรองในระบบ ISO 9001 ภาษาอังกฤษ

เอกสารรับรองในระบบ ISO 14001 ภาษาไทย

เอกสารรับรองในระบบ ISO 14001 ภาษาอังกฤษ

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม


เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซี่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ       และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ สทป. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ในการนี้ สทป. จึงขอแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

1.1 ด้านความโปร่งใส (Transparency) สทป. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามนโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประมวลจริยธรรมของสถาบัน

1.2 ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) สทป. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม

1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) สทป. จะยึดถือ

และปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สทป. จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.4 ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) สทป. จะส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด      มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม อันนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากบุคคลากร

ภายในองค์กรและจากประชาชน

1.5 ด้านคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) สทป. จะดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมตามคุณลักษณะที่ดีของหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  มีระบบทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การสรรหาการพัฒนา การรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร โดยจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) สทป. จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการดำเนินการตามนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สำเร็จตามเป้าหมาย และเปิดกว้างรับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อร้องเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

สทป. ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม

ให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว สทป. จึงได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

2.1 นโยบาย

สทป. มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงการส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับ มีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.2 แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ปฏบัติงานของ สทป. ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบของสถาบันฯ โดยไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับของ สทป. ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ สทป. โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ


ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ 2560

 พลเอก 

      สมพงศ์ มุกดาสกุล 

   ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap