หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. นโยบายและใบรับรอง
นโยบายและใบรับรอง

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เอกสารรับรองในระบบ ISO 9001 ภาษาไทย

เอกสารรับรองในระบบ ISO 9001 ภาษาอังกฤษ

เอกสารรับรองในระบบ ISO 14001 ภาษาไทย

เอกสารรับรองในระบบ ISO 14001 ภาษาอังกฤษ

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม


เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซี่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ       และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ สทป. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ในการนี้ สทป. จึงขอแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

1.1 ด้านความโปร่งใส (Transparency) สทป. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามนโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประมวลจริยธรรมของสถาบัน

1.2 ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) สทป. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม

1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) สทป. จะยึดถือ

และปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สทป. จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.4 ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) สทป. จะส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด      มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม อันนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากบุคคลากร

ภายในองค์กรและจากประชาชน

1.5 ด้านคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) สทป. จะดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมตามคุณลักษณะที่ดีของหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  มีระบบทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การสรรหาการพัฒนา การรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร โดยจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) สทป. จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการดำเนินการตามนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สำเร็จตามเป้าหมาย และเปิดกว้างรับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อร้องเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

สทป. ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม

ให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว สทป. จึงได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

2.1 นโยบาย

สทป. มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงการส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับ มีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.2 แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ปฏบัติงานของ สทป. ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบของสถาบันฯ โดยไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับของ สทป. ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ สทป. โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ


ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ 2560

 พลเอก 

      สมพงศ์ มุกดาสกุล 

   ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap