หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน
พันธกิจ
 • วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน
ค่านิยมหลัก
 • มุ่งมั่นผล สัมฤทธิ์
 • คิดทำเป็นทีมงาน
 • สานซื่อ สัตย์คุณธรรม
 • นำความพอใจสู่ ลูกค้า
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ มหาชน)

------------------------------


แบบที่ 1 รูปตราสัญลักษณ์หลัก

รูปตราสัญลักษณ์หลักประกอบด้วยพื้นหลังรูปวงกลมสีเทา แถบสีธงไตรรงค์ 3 สี และลูกศร สีเหลือง มีความหมายดังนี้
 1. รูปวงกลม หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 2. พื้นหลังรูปวงกลมสีเทา เป็นสีของโลหะ หมายถึง ความแข็งแกร่ง และมั่นคง
 3. แถบสีธงไตรรงค์ 3 สี ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน แสดงถึง ความเป็นชาติไทย
 4. การหมุนของกรอบสีธงไตรรงค์ แสดงถึง พลังขับเคลื่อนจากการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 5. ลูกศรสีเหลืองพุ่งขึ้น แสดงถึง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า


แบบที่ 2 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรย่อภาษาไทย


แบบที่ 3 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรย่อภาษาโรมัน


แบบที่ 4 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาโรมัน

พลโท ดร. ฐิตินันท์ ธัญญสิริ

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553

 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap