หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนความปลอดภัยทางวิศกรรม (OES)
1. มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุอันตรายและการเผชิญเหตุ

ส่วนงานทดสอบและประเมินผล (OTE)
1. การบันทึกและประมวลผลด้วยกล้องความเร็วสูง 


ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน (OQS)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ และระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดตลอดจนการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือที่อยู่ในการดูแลให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน



ส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม (OSE)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Functions)
ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้/ลูกค้าในเชิงเทคนิคและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ งานออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงระบบ



โรงปฏิบัติการและพัฒนา (OWS)
ข้อมูลองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์


ฝ่ายบริหารโครงการ (OPM)
ความสามารถ
- บริหารโครงการและวิศวกรรมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- บริหารจัดการโรงงาน



ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (OVS)
ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงได้แยกกลุ่มขีดความสามารถออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 


ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน (OPS)
1. กำหนดสูตรและขั้นตอนในการผสมสารเคมีผลิตดินขับ 
    รวบรวมองค์ความรู้ส่วนประกอบของสารเคมีผลิตดินขับแบบ Composite Solid Propellant และลำดับขั้นตอนการผสมสารเคมีผลิตดินขับที่ สทป.



ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิดและนิวเคลียร์ เคมี (ONE)
ขีดความสามารถด้านหัวรบ HE fragmentation
การคำนวณและจำลอง
การหาความเร็วต้น และทิศทางของสะเก็ด
การกระจายของจำนวน และน้ำหนักของสะเก็ด



ส่วนวิศวกรรมยานรบ (OMV)
1) Reverse Engineering Methodology
        1.1) Two-seated (side-by-side) Aircraft
        1.2) Missile Launching Platform




ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ (OMM)
ความรับผิดชอบ  
        แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการทดสอบ,วิเคราะห์และเลือกใช้วัสดุ (Metallurgical)    มีสามารถทำการทดสอบวัสดุในเบื้องต้นตามเครื่องมือที่มีอยู่



ส่วนงานวิจัยพลังงานทดแทน (OEF)
เทคโนโลยีต้นแบบสำหรับการจัดเก็บสะสมพลังงาน
- จำลองและหาประสิทธิภาพการประจุไฟสำหรับการเก็บสะสมพลังงาน
- จำลองความร้อนและประสิทธิภาพของการเก็บสะสมพลังงาน



ส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายความพิวเตอร์ (ODC)
1. ความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญ  
    1.1 การพัฒนาระบบแผนที่สถานการณ์ (Mapping Applications)
ความรับผิดชอบ
      วิจัยและพัฒนาระบบการแสดงและติดตามข้อมูลบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ปฏิบัติการบนแผนที่ 



ส่วนงานวิศวกรรมควบคุมและการสื่อสาร (OCC)
              ส่วนงานวิศวกรรมควบคุมและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบการวิจัยและการออกแบบองค์ประกอบพื้นฐานในงานวิศวกรรมควบคุมสำหรับยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  ระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมอัตโนมัติ และการนำวิถีแบบต่างๆ   รวมถึงระบบสื่อสารทางยุทธวิธี   


ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน (OAE)
1. วิเคราะห์อากาศพลศาสตร์และเสถียรภาพของจรวดและอากาศยาน
2. ออกแบบและสร้างโครงสร้างอากาศยานแบบ Fixed-wing
3. ทดสอบระบบอากาศยานไร้คนขับแบบ Fixed-wing




สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap